เงื่อนไขการให้บริการ

เมื่อคุณใช้บริการของเรา (ในที่นี้จะเรียกว่า “บริการ”) จะถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาผูกพันทางกฎหมายระหว่าง LALAPIX (ในที่นี้จะเรียกว่า “LALAPIX” “เรา”, “พวกเรา” “ของเรา” และ บริษัท ในเครือ) และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์นี้ เฉพาะในลักษณะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการให้บริการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงในการให้บริการนี้ คุณไม่ควรที่จะใช้เว็บไซต์

1. ข้อเกี่ยวอายุของผู้ใช้งาน
เราไม่มีข้อกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะเข้าถึงและใช้บริการดูเว็บไซต์นี้ แต่เราแนะนำให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการใช้บริการของเรา และสำหรับการใช้ข้อมูลบัตรเครดิตเมื่อมีการสั่งซื้อ เราขอแนะนำให้พ่อแม่และผู้ปกครองดูแลการใช้งานของบุตรหลานของท่านในเว็บไซต์

2. ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และเป็นเจ้าของเนื้อหา
ซอฟท์แวร์ข้อมูลและเนื้อหาที่จัดทำโดย LALAPIX ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายที่ใช้บังคับและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำซ้ำดัดแปลง แยกส่วนประกอบ หรือรหัสที่มาของซอฟต์แวร์ คุณมีสิทธิ์ในการใช้ซอฟแวร์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง หรือลบลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ประกาศอื่นๆ ส่วนประกอบใดๆบนเว็บไซด์นี้ ท่านไม่สามารถแจกจ่ายหรือคัดลอกส่วนประกอบใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยการใช้งานเว็บไซด์และซอฟแวร์นี้คุณเข้าใจและยอมรับว่าในขณะที่ LALAPIX ใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อป้องกันปัญหาความปลอดภัย เราไม่รับประกันว่าเว็บไซด์และซอฟแวร์จะปลอดจากจากไวรัส ข้อผิดพลาด หรือภัยคุกคามเช่น ไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ไฟล์ หรือโทรจัน ทางอินเตอร์นเ็ต

3. การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม
เราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่คุณอาจจะสนใจ เราไม่ได้มีการควบคุมเนื้อหาหรือความพร้อมของเว็บไซต์ดังกล่าวเหล่านี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่ออ่านและทำความเข้าใจความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่น ๆ ของแต่ละเว็บไซต์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการของพวกเขา ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้โปรดติดต่อเว็บมาสเตอร์หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ของเว็บไซต์นั้น ๆ

4. เกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ
คุณสามารถอัปโหลดและออกแบบสินค้า ผ่านเว็บไซด์และซอฟท์แวร์ของเรา โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เราระบุไว้ องค์ประกอบของการออกแบบรวม ภาพถ่าย ข้อความ รูปภาพ ภาพประกอบและภาพวาดเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ

ภายใต้เงื่อนไขของบริการเหล่านี้คุณรับรองว่า คุณจะไม่ใช้บริการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงหรือผิดกฎหมายใด ๆ และคุณอาจไม่นำสิ่งเหล่านี้ไปนี้ใช้ในบริการของเรา:

ก) วัสดุหรือส่วนประกอบใดๆที่อาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับการอนุมัติและได้รับความยินยอมของเจ้าของสิทธิเหล่านั้น

ข) วัสดุหรือส่วนประกอบใดๆที่ผิดกฎหมายลามกอนาจารอนาจาร หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ ข่มขู่คุกคามหรือไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อเด็กในทางใดทางหนึ่งหรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใด ๆ ภายใต้บังคับ กฎหมาย

ค) วัสดุหรือส่วนประกอบใดๆที่มีไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ไฟล์ โทรจันหรือประเภทอื่น ๆ ที่ทำให้ระบบเสียหาย

ง) วัสดุหรือส่วนประกอบใดๆที่เป็นที่น่ารังเกียจ หรือส่งเสริมการเหยียดสีผิว หรือความเกลียดชังต่อกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ

ในขณะที่ LALAPIX ไม่สามารถตรวจสอบการข้อมูลทั้งหมดและเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆของคนที่กระทำผิดเงื่อนไข, LALAPIX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบหากเชื่อได้ว่าได้มีการทำผิดเงื่อนไขตามที่อธิบายไว้ในวรรค (ก ) ถึง (ง) ข้างต้น คุณยินยอมและยอมรับว่า LALAPIX อาจจะได้รับการตีพิมพ์ คัดลอก หรือเอาออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบบริการ นอกจากนี้คุณรับรองว่าคุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการใด ๆ กับ LALAPIX ในความสัมพันธ์กับกิจกรรมดังกล่าวและพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหาย LALAPIX กับการกระทำทั้งหมดที่เรียกร้องตามความต้องการ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้

เราจะไม่เก็บข้อมูลการสั่งซื้อของคุณเช่น การจัดส่ง การชำระเงิน และการเรียกเก็บเงิน เราขอแนะนำว่าก่อนที่จะส่งไฟล์ให้เราคุณเก็บสำเนาสำหรับตัวคุณเองที่จะใช้สำหรับอนาคต คุณควรเก็บสำเนาของตัวเองของไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลด LALAPIX ไม่มีกรรมสิทธิ์ในใดๆในเนื้อของสินค้าที่คุณทำการสั่งกับเรา

5. นโยบายการสั่งซื้อสินค้า
ใบเสร็จรับเงินของการสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้ความหมายว่า LALAPIX ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ LALAPIX ขอสงวนสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวหลังจากได้รับการสั่งซื้อของคุณ ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ LALAPIX ยังขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในจำนวนที่น้อยกว่าที่คุณสั่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา LALAPIX จะยอมรับการสั่งซื้อก็ต่อเมื่อได้ส่งมอบสินค้าของเราที่คุณสั่งซื้อแล้ว เราอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะยอมรับคำสั่งใดๆจากคุณ

6. ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน
ราคาทั้งหมดเป็นราคาในสกุลเงินท้องถิ่นของตนและการชำระเงินต้องมาพร้อมกับการสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียกดูหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ราคาสินค้าและบริการที่นำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับคำสั่งซื้อของคุณ โดยรวมภาษีนำเข้าภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่มและพิธีการทางศุลกากรถ้ามี การชำระเงินสามารถทำได้ผ่าน บัตรเครดิต / บัตรเดบิตออนไลน์และผ่าน Paypal หรือตามที่ระบุไว้หากเป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการอ้างถึงผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณ LALAPIX จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเป็นผลมาจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบัตรเครดิตของคุณ โดยบุคคลอื่น ๆ  การยืนยันการสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณเมื่อสั่งซื้อของคุณได้รับการบันทึกลงในระบบของเรา

ความล้มเหลวในการส่งการชำระเงินที่ถูกต้องอาจส่งผลให้เราปฏิเสธที่จะดำเนินการบริการตามที่ร้องขอ ในกรณีที่มีคำสั่งซื้อที่มีการโอนเงิน เราจะเก็บคำสั่งซื้อเป็นเวลา 30 วันหรือยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในช่วงเวลานี้ LALAPIX อาจส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่จะแจ้งไว้ หากไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว LALAPIX สามารถใช้สิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและทิ้งทรัพย์สินใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระ ราคาและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใด ๆ นอกจากว่าจะได้รับการยอมรับจากเรา

ในกรณีที่มีข้อพิพาทคุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยการเขียนไปยังทีมสนับสนุนของเราภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณถ้าคุณข้อโต้แย้งใด ๆ ของค่าใช้จ่ายของเราเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ LALAPIX ไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ คุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนทั้งหมด ตามความต้องการของ LALAPIX

7. การจัดส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังที่อยู่จัดส่ง ที่จัดทำโดยคุณในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ เวลาสำหรับการจัดส่งคือการประมาณการณ์เท่านั้น และจะไม่ได้เป็นเงื่อนไขในข้อตกลง การส่งมอบล่าช้าไม่สามารถนำมาเป็นข้อโต้แย้งสำหรับการยกเลิกการสั่งซื้อ หรือขอชดเชยได้ คำสั่งซื้ออาจถูกปฏิเสธถ้าเราเชื่อว่ามีการละเมิดใดๆ กับข้อตกลงในการให้บริการนี้ และทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ LALAPIX แต่เพียงผู้เดียว

8. เหตุสุดวิสัย
เราจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติงาน หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากกิจกรรมพิเศษใดๆ หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง, สงคราม, การนัดหยุดงาน การจลาจล ปฏิวัติสถานการฉุกเฉินแห่งชาติ การระเบิด ความวุ่นวายทางแพ่ง ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดและพลังแห่งธรรมชาติ หรือ “การกระทำของพระเจ้า”

9. ความพึงพอใจของการรับประกันและนโยบายการคืนสินค้า
LALAPIX มีความภาคภูมิใจในคุณภาพที่โดดเด่นและงานฝีมือของผลิตภัณฑ์ของเรา  เราไม่มีนโยบายการคืนเงินหรือการยกเลิกการสั่งซื้อ ยกเว้นว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต (เช่นสินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ) LALAPIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เราขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต เราจะทดแทนโดยใช้วัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงที่สุดตามข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขวิธีการผลิตใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการแก้ไขเหล่านี้อาจจะ หรืออาจจะไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างเล็กน้อย โดยเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันไว้

เราไม่ยอมรับการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะทำกับสินค้าเมื่อได้ทำการสั่งซื้อแล้ว ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของลูกค้า ในการตรวจสอบอย่างละเอียดพิสูจน์อย่างละเอียดก่อนที่ทำการสั่งซื้อ

LALAPIX จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของลูกค้าที่สร้างข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องรวมถึงการสะกดคำ หรือการผิดหลักไวยากรณ์ คุณภาพของภาพที่ไม่ดีที่เกิดจากภาพที่มีความละเอียดต่ำ ปริมาณการสั่งซื้อสั่งซื้อ หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ โปรดตรวจสอบเพื่อดูตัวอย่างสินค้าของคุณอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทำการสั่งซื้อของคุณ ภาพและข้อความที่จะพิมพ์ตามที่ปรากฏในตัวอย่าง เราไม่ได้พิสูจน์อักษร แก้ไขความถูกต้องให้กับความผิดพลาดที่ลูกค้าดังกล่าวสร้างขึ้น

หากต้องการร้องเรียนกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราโดยเขียนถึงเราพร้อมกับภาพของปัญหา / หรือความไม่พอใจ เราจะประเมินสถานการณ์และเป็นดุลยพินิจของเราที่จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นไปตามการรับประกันหรือเงื่อนไข ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง จะต้องส่งกลับมาให้เราภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับและมีการร้องเรียนมา

10. การยอมรับข้อตกลง
คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับทุกเงื่อนไขและข้อตกลง LALAPIX ขอสงวนสิทธิ์และเป็นดุลยพินิจของเราในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า วันของการปรับเปลี่ยนจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้านี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการของเราโปรดติดต่อเราผ่านทางหน้าการสนับสนุนของเรา

11.Copyright
Copyright © 2017 All Rights Reserved. โลโก้และเครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์และ / หรือผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สิน แต่ผู้เดียวของ LALAPIX การใช้เครื่องหมายเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด LALAPIX ขอสงวนสิทธิ์ในการพิมพ์โลโก้ของเราบนผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า